(In the continuous updating of the list, the following rankings are in no order)


Provincial General Agent Authorization of LIMGENE Brand Toule Leader Main Edition

Tianjin City Area: Tianjin Zhongbaoshi

Hunan Province Region: Hunan Sanma

Shaanxi Province Region: Jintaifu, Shaanxi Province


Exclusive Agent Authorization of LIMGENE Brand Toule Leader Main Edition Online

Tianmao Platform: Shangtian Automotive Supplies Store


Designated Distribution License of LIMGENE Brand Toule Leader Main Edition

Guangdong Region: Platinum Dragon Hui, Shenzhen

Shenzhen Zhongqi Refitting

Shenzhen Zhongyu

Shenzhen Baoming


Guangxi Region: Star of Nanning Road

Jiangsu Region: Taineng, Jiangsu

Zhejiang region: Ningbo Port Chenyang automobile suit

Chongqing Region: Pengkun, Chongqing

Sichuan Region: Sichuan Chaoche Cool Products

Chengdu Yuechi

Hubei Region: Wuhan Olin

Wuhan Famous Car Exchange

Hebei Region: Kaiyuan Bank, Shijiazhuang

Henan Region: Huafeng, Zhengzhou

Kaiyuan Bank of Henan Province

Heilongjiang Region: Harbin Warwick

Jilin region: Jilin quality still